Atropa care AB

 

Barn


För barn och vuxna med olika funktionshinder är svårigheterna det sociala samspelet, kommunikation och föreställningsförmåga. Assistenterna ska tillsammans med barnet och föräldrarna utveckla flexibla lösningar för att ge barnet den bästa omvårdnad ett exempel är att hitta rätt kommunikation så att assistenter och barn förstår varandra.

Vi anpassar schemat utifrån barnets behov och önskemål tillsammans med barnet och dess företrädare . Personalen är lyhörd och flexibel. Insatsen ska vara meningsfull och utvecklande med målet att barnets möjlighet är att leva ett så normalt liv som möjligt med hänsyn till barnets förmåga. Grundsynen i Atropa Care,s verksamhet är att alla barn ska behandlas med respekt och så långt som möjligt vara självbestämmande och ha inflytande över sin tillvaro.

.

 

Arbeta fram bra rutiner och en tydlig struktur


Barnet får en tydlig vardagsrutin (struktur) med både skriftlig, verbal och visuell information. Vi tar hänsyn till:

  • att barnets vilja respekteras
  • att själv bestämma över sin dag
  • att integriteten respekteras
  • att ha kontroll över sitt liv
  • att ha möjlighet att vara den man är
  • att kunna kommunicera på egna villkor
  • att känna sig trygg med sina assistenter
  • att barnet har rutiner och struktur

Specifik kompetens ska ge rätt förutsättningar i det dagliga arbetet


Assistenterna ska ha kunskaper om lagar som styr verksamheten och om vad som skrivs i barnkonventionen.

Det barn som har förmågan att bilda egna åsikter ska tillförsäkras rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor som berör barnet. Vår ambition är att barnen ska få tillgång till olika aktiviteter som erbjuds, allt utifrån barnets egna, samt föräldrars önskemål. Det är viktigt att assistenterna har utbildning och erfarenhet av att arbeta med funktionshindrade barn. I genomförandeplanen ska allt som berör barnets omvårdnad antecknas och kontinuerligt följas upp.

Utifrån vad barnet uttrycker tas hänsyn till dennes ålder och mognad.

Varje ny medarbetare ska uppvisa utdrag från polisregistret innan anställning.

Varje år har Atropa Care en tjänstekvalitetsundersökning som en utveckling av verksamheten.

q1

“Tydlig struktur är definitivt ett framgångskoncept”!